Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Αγγλικά

Ιούν '10
A ) Answer the following question.
In how many compartments is the cell divided?
What is the nucleus composed of?
What are the organelles?
What are inclusions considered to be?
Organelles or inclusions are regarded as indispensable.

B) Nucleus,cytoplasm,assumption,accumulation,lipid,pigment,granule.
Ηθελε να γραψουμε για το κάθε ένα adjective,verb,adverb.

C) Write down words or phrases opposite in meaning to the one below
Common
Major
Generality
Internal
Inner
Extensive
Loose
Broad
Rough
Former

D) Σωστο /λαθος (σας ρωταει για καποια βασικα μερη του κυτταρου κτλ…)

Ε) Fill in the following words(Vascular,plasm,oxygen,blood,leukosites,nutrients ktl)
Blood is a fluid tissue consisting of erythrocytes and________suspendet in
the________it circulates in the_______system,transporting______from
the_____and________from the digestive tract, and carrying carbon dioxide to the
kidneys for_______ .

πηγή: Alex.

Whiteboard