Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ιούνιος 2016 Τοξικολογία τοφίμων


1.      1. Τι ονομάζεται ‘Περίοδος ή Χρόνος αναμονής’ και από ποιους παράγοντες επηρεάζεται;

2.      2. Εκτιμάτε ότι τα κατάλοιπα αντιμικροβιακών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης μπορούν να προκαλέσουν:

Α) Επιλογή ανθεκτικών στελεχών βακτηρίων στο έντερο του ανθρώπου

Β) Ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου οργανισμού.

Δικαιολογείστε την απάντησή σας

3.      3. Τι γνωρίζετε για τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάτι ο βαθμός μετανάστευσης ενός συστατικού από την πλαστική ύλη συσκευασίας στο συσκευασμένο τρόφιμο.

4.      4. Α) Τρόποι επεξεργασίας των τροφίμων κατά τους οποίους είναι δυνατόν αυτά να επιβαρυνθούν με πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Εξηγείστε που οφείλεται ο σχηματισμός των ουσιών αυτών κατά την περίπτωση. Β) από ποια τρόφιμα κυρίως μπορεί να προσλάβει κάδμιο ο άνθρωπος και που συσσωρεύεται αυτό στο ανθρώπινο σώμα;

5.      5.  Περιγράψτε τη σχέση των κοινοποιήσεων του RASFF και των επιθεωρήσεων του FVO σχετικά με την παρουσία για παράδειγμα, διοξινών σε τρόφιμα

6.     6.  Η ARfD είναι συνήθως υψηλότερη από το ADI. Σωστό ή λάθος;   

Ιανουάριος 2016 Εκτροφή και παθολογία παραγωγικών ζώων – Βοοειδή

1)      Ποιο πρωτόκολλο θα εφαρμόσετε για τη διερεύνηση της έλλειψης παθητικής ανοσίας μόσχων σε επίπεδο εκτροφής;
2)      Συμπτώματα – επιπλοκές της υποξείας δυσπεπτικής οξέωσης (SARA).
3)      Περιγράψτε τις δραστηριότητες και τη φυσιολογική συμπεριφορά μιας γαλακτοπαραγωγού αγελάδας για ένα 24 ωρο στη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου. Τι μπορεί να σημαίνουν τυχόν αποκλείσεις από την «αναμενόμενη» 24-ωρη δραστηριότητα της αγελάδας για την υγεία, την ευζωία και την παραγωγικότητά της;
4)      Τα βοοειδή που μπορεί να συναντήσουμε σε μια εκτροφή γαλακτοπαραγωγών αγελάδων βρίσκονται σε διάφορες φάσεις του παραγωγικού τους κύκλου. Πως μπορούμε να τα ομαδοποιήσουμε ώστε να διευκολυνθεί η διαχείρισή τους;

ΠΗΓΗ: cheguenikos

Whiteboard