Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Λυμένες ερωτήσεις Σιτηρεσίων αντλημένες από το Whiteboard

Λυμένες ερωτήσεις Σιτηρεσίων αντλημένες από το Whiteboard

1. Nα αναφέρετε 5 ψυχανθή και 5 αγρωστώδη φυτά (σελ.5)

Ψυχανθή: Μηδική,Τριφύλλι,Μπιζέλι το κτηνοτροφικό,Βίκος,Σόγια ή Γλυκίνη

Αγρωστώδη:Καλαμπόκι,Βρώμη,Κριθάρι,Σόργο,Ήρα

2. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι χονδροειδείς ζωοτροφές; (σελ.15)

Α)Νομευτικά χόρτα  Β)Τα φύλλα και τα λεπτά κλαδιά δέντρων  Γ)Τα υποπροιόντα

θεριζοαλωνισμού  Δ)οι γογγυλόριζες  Ε)οι κόνδυλοι  Στ)οι χυμώδεις καρποί

3. Ποια η χρήση των ψυχανθών στους φυσικούς και τεχνητούς λειμώνες; (σελ.19)

Τα φυτά αυτά είναι σε θέση να εμπλουτίζουν το έδαφος σε άζωτο  και αυτό χρησιμεύει

ως αζωτούχα λίπανση για τα φυτά που διαδέχονται την καλλιέργειά τους κατά την

αμειψισπορά.Εξάλλου,σε συνδυασμένη καλλιέργεια με αγρωστώδη (τεχνητοί

λειμώνες),επειδή εφοδιάζουν  το έδαφος σε άζωτο και επομένως όλα τα φυτά του

λειμώνα ,το προερχόμενο χόρτο λειμώνων έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα ολικών

αζωτούχων ουσιών και επομένως καλύπτονται σε μεγαλύτερο βαθμό οι αντίστοιχες

ανάγκες των ζώων.

4. Από ποιους παράγοντες (επιγραμματικά) επηρεάζεται η θρεπτική και η

διατροφική αξία των χλωρών νομευτικών χόρτων;(σελ.25-26-27)

α) Η σχέση φύλλων προς στελέχη β) Το είδος του φυτού γ) Η ποικιλία του φυτού    

δ) Το στάδιο ανάπτυξης του φυτού ε)Η απόσταση μεταξύ των φυτών (πυκνότητα

σποράς) στ) Το έδαφος ζ) Η λίπανση του εδάφους η) Οι καιρικές συνθήκες

(υγρασία,θερμοκρασία,ξηρασία,ηλιακό φως και άνεμοι) θ) Η ένταση της

εκμετάλλευσης των φυτών

5. Γιατί χρησιμοποιούνται τα άχυρα σιτηρών στην διατροφή των μηρυκαστικών και

πως βελτιώνεται η διατροφική τους αξία; (σελ.29-30)

Η διατροφική τους αξία είναι σημαντική γιατί με το να χορηγούνται στα φυτοφάγα

ζώα ως συμπληρωματικά των νομευτικών χόρτων,είναι σε θέση να καλύπτουν τις

ανάγκες τους σε ξηρή ουσία και κυτταρίνες.Η διατροφική αξία του αχύρου μπορεί

να βελτιωθεί με την υποβολή του σε ειδική κατεργασία κυρίως με ΝΑΟΗ ή με ΝΗ3.

6. Τί γνωρίζετε για την σημασία της ελαιοκράμβης ως νομευτικό χόρτο στην Ελλάδα;

(σελ.32)

Η σημασία της ελαιοκράμβης ως χορτοδοτικού φυτού έγκειται στο ότι μπορεί να

παρέχει χλωρή νομή ,στις χώρες με εύκρατο κλίμα όπως είναι η Ελλάδα,από τον

Νοέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο,τότε που είναι δύσκολο να υπάρχουν άλλα χλωρά

χόρτα και μάλιστα υψηλής θρεπτικής αξίας.

7. Ποιοι οι μέθοδοι συντήρησης χλωρών χόρτων; (σελ.67)

H συντήρηση των χονδροειδών ζωοτροφών που είναι σε χλωρή μορφή γίνεται με

δύο μεθόδους:Την ΞΗΡΑΝΣΗ και την ΕΝΣΙΡΩΣΗ.

Λυμένες ερωτήσεις Σιτηρεσίων αντλημένες από το Whiteboard

8. Ποια τα πλεονεκτήματα χρήσης υποστηριγμάτων στην ξήρανση; (σελ.68)

Α) αυξάνεται η επιφάνεια έκθεσης των χόρτων στον αέρα και τον ήλιο με

αποτέλεσμα να συντομεύεται ο χρόνος ξήρανσης

Β) Καταργούνται οι αναστροφές των χόρτων και σε περίπτωση βροχής

διευκολύνεται η ροή του νερού στην επιφάνειά τους ,χωρίς αυτό να μπορεί να

διεισδύσει εσωτερικά.Έτσι,μειώνονται οι απώλειες σε θρεπτικές ουσίες

Γ) Παράγονται γενικά χόρτα καλύτερης ποιότητας

Δ)  Δεν παρεμποδίζεται η αναβλάστηση των φυτών ,επειδή αυτή η τεχνική της

ξήρανσης απαιτεί την άμεση απομάκρυνση των κομμένων χόρτων από το έδαφος.

9. Που οφείλονται οι απώλειες των χόρτων σε θρεπτικές ουσίες κατά την φυσική

ξήρανσή τους; (σελ.69)

Α) Η συνέχιση της αναπνοής των φυτών και η δράση ενζύμων και

μικροοργανισμών. Τα χλωρά χόρτα που κόπηκαν (θερίστηκαν) εξακολουθούν να

επιτελούν τις λειτουργίες της αναπνοής και της αφομοίωσης.Η αναπνοή των φυτών

και η δράση των ενζύμων αρχίζει να περιορίζεται μόλις η περιεκτικότητά τους σε

νερό πέσει κάτω του 38% και αναστέλλεται πλήρως όταν η περιεκτικότητα αυτή

φτάσει στο 14%.

Β) Τα μηχανικά αίτια.Οι διάφοροι χειρισμοί τωνχόρτων κατά τη διάρκεια της

ξήρανσης ,όπως είναι το άπλωμα,η αναστροφή τους κ.ά. , έχουν ως αποτέλεσμα

την απόσπαση των φύλλων . Ο κίνδυνος της απόσπασης φύλλων αυξάνεται καθώς

η ξήρανση προχωρά προς το τέλος της και μάλιστα είναι μεγαλύτερος για τα

ψυχανθή φυτά παρά για τα αγρωστώδη.Κι αυτό ,γιατί στα ψυχανθή είναι

περισσότερα σε σχέση με τα στελέχη των φυτών αλλά και ευκολότερα αποσπώνται.

Γ)  Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.Δυνατές ,παρατεταμένες και επανειλλημένες

βροχές κατά τη διάρκεια της φυσικής ξήρανσης προκαλούν πτώση των φύλλων των

φυτών και επιπλέον συντελούν στην απόπλυση της φυτικής ύλης από θρεπτικές

ουσίες ,ιδίως σάκχαρα,υδατοδιαλυτές ουσίες κ.ά.

10. Ποια τα κριτήρια εκτίμησης της ποιότητας των ξηρών χόρτων; (σελ.70)

Η εκτίμηση της ποιότητας των ξηρών χόρτων διενεργείται στην πράξη με

οργανοληπτικά κριτήρια:

Τα ξηρά χόρτα και ιδιαίτερα οι σανοί που έχουν ξηρανθεί υπό κανονικές συνθήκες

διατηρούν το καθαρό πράσινο χρώμα τους.Έχουν μαλακά ,ευλύγιστα και φυλλώδη

στελέχη και διατηρούν ,ανάλογα με το είδος των φυτών προέλευσής τους ,την

ειδικη φυσική οσμή τους.Τα χόρτα που έχουν εκτεθεί για πολύ ώρα στον ήλιο

εμφανίζονται ωχρά μέχρι αποχρωματισμένα και στερούνται της ειδικής οσμής

τους.Εξάλλου,αυτά που τυχόν έχουν δεχτεί την επίδραση της βροχής και έχουν

αποπλυθεί είναι κιτρινόχρωμα και στερούνται επίσης της ειδικής

Λυμένες ερωτήσεις Σιτηρεσίων αντλημένες από το Whiteboard

οσμής.Επιπλέον,επειδή έχουν κατ’ανάγκη αναστραφεί πολλές φορές ,έχουν χάσει

και πολλά φύλλα.Τέλος ,τα χόρτα που κατά τη διάρκεια της ξήρανσής τους έχουν

πάθει διάφορες ζυμώσεις με τη δράση βακτηρίων ή και μυκητών ,εμφανίζουν

μελανόχρωμη όψη.

11. Ποια τα πλεονεκτήματα της ενσίρωσης;  (σελ.74)

Α) Εξαρτάται ελάχιστα από τις καιρικές συνθήκες και επομένως μπορεί να

εφαρμόζεται παντού σε όλες σχεδόν τις χώρες,ανεξάρτητα κλίματος.

Β) Αποτελεί τη μοναδική διέξοδο για τη συντήρηση χλωρών χόρτων ή ζωοτροφών

που ξηραίνονται δύσκολα στον αέρα ή μετά την ξήρανσή τους δεν καταναλώνονται

ευχάριστα από τα ζώα.Τέτοιες ζωοτροφές είναι τα χλωρά φυτά

καλαμποκιού,σόργου και ηλίανθου καθώς και ορισμένα βιομηχανικά υποπροιόντα

και  άλλα.

Γ) Συνεπάγεται τη διατήρηση των διατροφικών χαρακτηριστικών των χλωρών

χόρτων και τη βελτίωση της ελκυστικότητάς τους.

Δ) Ελευθερώνει γρήγορα το έδαφος και επιτρέπει την αναβλάστηση των φυτών ή

την επαναχρησιμοποίησή του.

12. Ποια τα κριτήρια εκτίμησης της ποιότητας των ενσιρωμάτων; (σελ.80-81)

Τα οργανοληπτικά κριτήρια είναι η οσμή ,η γεύση,ο χρωματισμός και η υφή που

έχει το υπό εκτίμηση ενσίρωμα.Ένα ενσίρωμα που προέρχεται π.χ. από χλωρά

χόρτα πρέπει να έχει οσμή αρωματική (να θυμίζει εκείνη του οξικού οξέος),γεύση

ελαφρά υπόξινη και χρωματισμό ελαιοπράσινο μέχρι υποκάστανο.Επίσης,τα

στελέχη και τα φύλλα των φυτών πρέπει να έχουν κρατήσει το σχήμα και την υφή

που είχαν στην αρχική κατάστασή τους.Έτσι,οσμή ταγγισμένου βουτύρου λόγω

επικράτησης της βουτυρικής ζύμωσης,οσμή σήψης λόγω της αποσύνθεσης

πρωτεινών,γεύση έντονα όξινη,χρωματισμός κίτρινος και υφή των στελεχών και των

φύλλων αλοιφώδης ή λασπώδης,υποδηλώνουν υποβαθμισμένη ποιότητα

ενσιρώματος και συχνά ακαταλληλότητα για χρήση.

Τα χημικά κριτήρια είναι:

Α) Η τιμή του pH του που  πρέπει να είναι μεταξύ 3,5 και 4,5.Τιμή pH ανώτερη του 6

σημαίνει ότι πρόκειται για αλλοιωμένο ενσίρωμα.

Β) Η περιεκτικότητά του σε γαλακτικό ,οξικό και βουτυρικό οξύ.Ένα ενσίρωμα

μπορεί να χαρακτηρίζεται ως: α)εξαιρετικής ποιότητας όταν γαλ>2%,οξικ<0 nbsp="" p="">
βουτυρικό οξύ καθόλου β)Καλής ποιότητας όταν γαλ.>1,7,οξικό<0 nbsp="" p="">
βουτυρικό σε ίχνη  γ)Μέτριας ποιότητας όταν έχει οξικ. Και γαλακτ. Σαν πριν αλλά

βουτυρικό <0>0,5%

Γ) Η περιεκτικότητά του σε αμμωνιακό άζωτο (εκφρασμένη % του ολικού αζώτου)Η

Λυμένες ερωτήσεις Σιτηρεσίων αντλημένες από το Whiteboard

ενσίρωση θεωρείται περισσότερο επιτυχημένη όσο λιγότερες πρωτείνες

διασπώνται και επομένως όσο λιγότερη αμμωνία παράγεται.Έχει διαπιστωθεί,ότι η

περιεκτικότητα ενός ενσιρώματος σε αμμωνιακό άζωτο πρέπει να είναι μέχρι 12,3%

στα ενσιρώματα εξαιρετικής και καλής ποιότητας και από 12,3% μέχρι 27,4% σε

εκείνα μέτριας και κακής ποιότητας.

13. Τί είναι οι φυσικοί και οι τεχνητοί λειμώνες; (σελ.83 και 86)

Οι φυσικοί λειμώνες  είναι εδαφικές εκτάσεις που καλύπτονται από θάμνους,διάφορα

είδη φυτών που ανήκουν κυρίως στα αγρωστώδη ή και τα ψυχανθή αλλά και από

Οι τεχνητοί λειμώνες είναι εδαφικές εκτάσεις στις οποίες γίνεται συνήθως

συγκαλλιέργεια διαφόρων αγρωστωδών και ψυχανθών φυτών.Οι τεχνητοί λειμώνες

προορίζονται κυρίως για βόσκηση από τα ζώα και σπάνια για συγκομιδή των φυτών

τους.Για τη δημιουργία ενός τεχνητού λειμώνα,σπέρνονται συνήθως σε διπλό

συνδυασμό ένα αγρωστώδες με ένα ψυχανθές π.χ.ήρα η πολυετής με το τριφύλλι το

14. Τί είναι οι φυσικοί λειμώνες και πώς διακρίνονται με βάση τη βλάστησή

τους;(σελ.83 και 85)

Οι φυσικοί λειμώνες  είναι εδαφικές εκτάσεις που καλύπτονται από

θάμνους,διάφορα είδη φυτών που ανήκουν κυρίως στα αγρωστώδη ή και τα

ψυχανθή αλλά και από δέντρα. Διακρίνονται σε:

Α)Λειμώνες ποόδους βλάστησης ή ποολίβαδα Β)Λειμώνες θαμνώδους βλάστησης ή

θαμνολίβαδα Γ)Δασοσκεπείς λειμώνες με θαμνώδη υπόροφη βλάστηση

Δ)Δασοσκεπείς λειμώνες με ποώδη υπόροφη βλάστηση

15. Πώς ταξινομούμε τα τοξικά φυτά ανάλογα με τις δραστικές ουσίες τους;(Δώστε

και ένα παράδειγμα) (σελ.87)

 Αλκαλοειδούχα φυτά π.χ. το Χαιρόφυλλο το μεθυστικό

 Γλυκοζιτούχα φυτά π.χ.το Σόργο το χαλέπιο

 Αιθεριούχα και ρητινούχα φυτά π.χ.Γιουνίπερος,πτερίδιο το αέτειο

 Φωτοδυναμικά φυτά π.χ.Υπερικό το ούλο

16. Αναφέρετε ονομαστικά τα γλυκοζιτούχα και αιθεριούχα φυτά (σελ.87)

Τα είδη του Γιουνίπερου και το πτερίδιο το αέτοιο(φτέρη)

17. Τί προκαλεί η κατανάλωση γλυκοζιτούχων φυτών στα διάφορα είδη ζώων;

(με παράδειγμα)(σελ.87-88)

Οι κυανογλυκοζίτες που περιέχουν διαθέτουν στο μόριό τους ΗCN το οποίο μετά από

υδρόλυσή του είναι δυνατόν να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος και να

μετατρέψει την αιμοσφαιρίνη σε κυανοαιμοσφαιρίνη προκαλώντας στα ζώα

ασφυξία.Πιο ευπαθή είναι τα μηρυκαστικά σε σχέση με τα μονογαστρικά.π.χ Σόργο το

Λυμένες ερωτήσεις Σιτηρεσίων αντλημένες από το Whiteboard

18. Τί προκαλούν τα διάφορα αλκαλοειδή φυτά όταν καταναλωθούν από τα ζώα; (με

παράδειγμα) (σελ.88)

Αυτά είναι τοξικές ουσίες που προσβάλλουν το νευρικό σύστημα. Π.χ. Χαιρόφυλλο το

μεθυστικό

19. Τί παθαίνουν τα διάφορα είδη ζώων από την κατανάλωση φωτοδυναμικών

φυτών;(με παράδειγμα) (σελ.88)

Παθαίνουν τοξίκωση του ήπατος και ίσως δερματίτιδες.Π.χ.Υπερικό το ούλο.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Καλό θα ήταν να μνημονεύεται και ο συγγραφέας του έργου...και έχει και δεύτερο μέρος....

Whiteboard