Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2008

1ος Κύκλος 1η Ενότητα

Ιαν '13
ΧΗΜΕΙΑ:
α) Τι δείκτη προτείνεις για ογκομέτρηση οξικού οξέος με ΝaOH και γιατί.
β) Τι είναι αμφολύτες και ισοηλεκτρικό σημείο και παραδειγμα.
γ) Άσκηση εργαστηρίου(παρασκευή διαλύματος H2SO4,1N και 1Μ)

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ: (ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ)
1) α) Μετάλλαξη στη ρυθμιστική-ενεργοποιητική πρωτείνη ενος γονιδίου τι θα συμβεί στο κύτταρο.
β)Μετάλλαξη σε ενισχυτή γονιδίου πως θα επηρεαστεί η μετάφραση.

2) α) Άσκηση με PCR έδινε αλληχουχια που θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε και να επιλέξουμε σωστους εκκινητές (δεν έδινε άκρα)
β)Τι θα συμβεί αν σε κάθε κύκλο δεν επωάσουμε στους 94οC και αν δεν επωάσουμε στους 72οC.

3) ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ.
α)Απο 5 αρχικά αντίγραφα μετά απο 5 κύκλους έχουμε 250 αντίγραφα.
β)Έδινε 2 αλληλουχίες εκκινητών. Η σύνδεση εκκινητών θα γίνει στους 116οC.


ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ: (ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ)
1) Σ-Λ, αιτιολόγηση:
α) Η μη συναγωνιστική αναστολή υπερνικάται με αύξηση της συγκέντρωσης του υποστρώματος.
β) Η διάσπαση φωσφοδιεστερικών δεσμών μετατρέπει το προένζυμο σε ενεργό ένζυμο.
γ) Όταν διασπάται το γλυκογόνο ελευθερώνονται μόρια γλυκόζης και γαλακτόζης
δ) Ο αλλοστερικός αναστολεάς συνδέεται στο ενεργό κέντρο.
ε) Η μεταφορά ουσιών γίνεται απο τις πρωτείνες-φορείς που περιστρέφονται μέσα στη μεμβράνη.
ζ) Αν σε ενα αμινοξύ η πλευρικη αλυσίδα με θετικό φορτίο αντικατασταθεί απο μια με αρνητικό δεν επηρεάζεται η δραστικότητα.


ΚΥΤΤΑΡΟ: (ΔΩΡΗ)
-Σε ενα κύτταρο παρατηρείται έντονη σύνθεση πεπτιδίων που παραμένουν στο κυτοδιάλυμα για μεταβολικη δραστηριότητα: α)Σε ποια φάση του κυτταρικου κύκλου μπορεί να βρίσκεται το κύτταρο? β) Τι μορφή έχει το DNA στον πυρήνα και πως οργανώνεται? γ)Ποια σωματίδια βρίσκονται σε αφθονία?
-Υδρολυτικά ένζυμα: α)Σε ποια οργανίδια τα εντοπίζουμε? β)Τι λειτουργεία επιτελεί το κύτταρο αυτό?
-2 λειτουργείες των βλαστοκυττάρων.
-Απο τι αποτελούνται τα νουκλεοσώματα και τι σχέση έχουν με τη χρωματίνη?
-Ποιές οι ιδιότητες των λιπιδίων και πρωτεινών στην κυτταρική μεμβράνη?
-Ποιός ο ρόλος της μεμβράνης στην επικοινωνία και με ποια βιομόρια γίνεται?
-Σε ποιες αντικρουόμενες διεργασίες παίζουν ρόλο τα μιτοχόνδρια και πως συμβάλλει σε αυτές η διαμερισματοποίηση τους?
-Ποιο ενδοπλασματικό δίκτυο παίρνει μέρος στην αποτοξίκωση και ποια οργανίδια βρίσκονται σε αφθονία?
-Ποια η προυπόθεση για τη λειτουργία και επιβίωση ενός κυττάρου σε ενα πολυκύτταρο οργανισμό και με ποια βιομόρια επιτυγχάνεται?

ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
-Ποιες δομές του κυτταροσκελετού συμμετέχουν στην κυτταρικη διαίρεση?
-Που γίνεται η προσθήκη υδατανθράκων στις πρωτείνες?
-Πως λέγεται η αποσυμπυκνωμένη μορφή του γενετικού υλικού?
-Ποιες λειτουργίες γίνονται στη μεσόφαση του κυτταρικού κύκλου?

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ:
-Τι ειναι καριότυπος και ποια κύτταρα χρησιμοποιούμε?
-Που οφείλεται η γενετική ποικιλότητα?
-Ομόλογα χρωματοσώματα
πηγή: erikaΙαν '10
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Σ ή Λ και αιτιολόγηση)
1.α)Η συναγωνιστική αναστολή μπορεί να υπερνικηθεί με αύξηση της συγκέντρωσης του
β)Οι αλλοστερικοί αναστολείς συνδέονται στην ενεργή περιοχή του ενζύμου και εμποδίζουν τη σύνδεση του υποστρώματος
2.Η πρωτοταγής δομή έχει σχέση με τη λειτουργικότητα μιας πρωτεΐνης
3.Στην αντλία Na+/ K+ το K+ από το εξωτερικό, περιστρέφεται στην κυτταρική μεμβράνη και εισέρχεται στο εσωτερικό
β)Τα προένζυμα είναι ανενεργές πρόδρομες μορφές που ενεργοποιούνται με φωσφορυλίωση;

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Σ ή Λ και αιτιολόγηση)
1.Δίνεται η παρακάτω αλληλουχία DNA ,την οποία επιθυμούμε να πολλαπλασιάσουμε με την τεχνική της PCR (αλυσιδωτής αντίδρασης)
α) Ποιο ζεύγος εκκινητών (Α/Δ ή Β/Γ) είναι κατάλληλο για τον πολλαπλασιασμό της αλληλουχίας αυτής και γιατί;
β) Από τι εξαρτάται η θερμοκρασία στην οποία θα γίνει η σύνδεση των εκκινητών κατά την PCR;
(Σ ή Λ και αιτιολόγηση)

2.α)Τα μόρια του DNA στην πηκτή αγαρόζης διαχωρίζονται με βάση το ηλεκτρικό τους φορτίο
β) Ξεκινώντας από 5 αντίγραφα μετά από 5 κύκλους θα έχω 250 Μόρια DNA;
3. Πως θα επηρεάσει τις πορείες (αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση) μια μετάλλαξη, η οποία θα γίνει στον:
i)ενισχυτής
ii)τον μεταγραφικό παράγοντα ΤFVII;

IΣΤΟΛΟΓΙΑ
1. α)Συμπληρώστε τα κενά:
-Η χρωματίνη που εμφανίζεται στο Χ χρωμόσωμα ονομάζεται_______________
-Στη φάση S του κυτταρικού κύκλου γίνεται________________
-Τα ομόλογα χρωμοσώματα έχουν ______ μορφολογία και ελέγχουν_______________
-Το νουκλεόσωμα αποτελεί το πρώτο επίπεδο οργάνωσης του __________
-Το διάστημα μεταξύ 2 διαδοχικών κυτταρικών διαιρέσεων ονομάζεται_______________ (κάπως έτσι… )

2. α)Στο κύτταρο από την σύνθεση έως την έκκριση μιας πρωτεΐνης σε ποια κυτταρικά οργανίδια μπορούμε να την εντοπίσουμε;
β)Που οφείλεται η πόλωση μεμβράνης;

3. Τι είναι ο καρυότυπος; Ποια κύτταρα θα χρησιμοποιήσετε για να τον βρείτε;

ΧΗΜΕΙΑ
1. Τι δείκτη θα προτείνατε για την ογκομέτρηση NaOH; (Ογκομετρικός προσδιορισμός οξέων και βάσεων)


πηγή: @lexΣεπτ '09
Χημεία
1. Τι γνωρίζετε για τον ημιπολικό δεσμό;
2. Τι δείκτη θα προτείνατε για την ογκομέτρηση ασθενούς οξέος με ισχυρή βάση; Δώστε π.χ.

Μοριακή Βιολογία
1. Ποιος είναι ο ρόλος των εκκινητών σε μια αντίδραση PCR;
2. Σ/Λ και αιτιολόγηση: α)Τα μόρια του DNA στην πηκτή αγαρόζης διαχωρίζονται με βάση το ηλεκτρικό τους φορτίο.
β)Σε ευκαρυωτικό κύτταρο, το mRNA είναι μικρότερο από το πρωτογενές μετάγραφο.
3. Ρόλος : α)ενισχυτές
β)μεταγραφικοί παράγοντες

Βιοχημεία
1. Τι είναι τα προένζυμα και πως ενεργοποιούνται.
2. Τι είναι η παθητική και η ενεργητική μεταφορά ουσιών μέσω φορέα των βιολογικών μεμβρανών. Δώστε π.χ. ενεργητικής μεταφοράς.
3. Σ/Λ και αιτιολόγηση: α)Η συναγωνιστική αναστολή μπορεί να υπερνικηθεί με αύξηση της συγκέντρωσης του υποστρώματος.
β)Οι αλλοστερικοί αναστολείς συνδέονται στην ενεργή περιοχή του ενζύμου.

Ιστολογία
1.α)μοριακή δομή μεμβράνης
β) Κύτταρο με άφθονα λυσοσωμάτια, πινοκυτταρικά κυστίδια και μιτοχόνδρια.
2. Τι είναι ο καρυότυπος, τι προσφέρει και τι κύτταρα χρειάζονται για τη μελέτη του.


πηγή: sofΙούν '09
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Σ ή Λ και αιτιολόγηση):
1. α) Η πρωτοταγής δομή έχει σχέση με τη λειτουργικότητα μιας πρωτεΐνης β) Η συναγωνιστική αναστολή μπορεί να υπερνικηθεί με αύξηση της συγκέντρωσης του υποστρώματος
2. Στην αντλία Na+/ K+ το K+ από το εξωτερικό, περιστρέφεται στην κυτταρική μεμβράνη και εισέρχεται στο εσωτερικό β) Τα προένζυμα ενεργοποιούνται με φωσφορυλίωση;
3. Εξηγήστε αντλία Na+/ K+

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
4. α) Άσκηση (με εκκινητές σε PCR) β) Ποια είναι τα στάδια αντιγραφής του DNA κατά την διαδικασία της PCR και γ) Σε ποια θερμοκρασία θα γίνουν τα 3 στάδια της PCR για τους εκκινητές της παραπάνω αλυσίδας; (Παρόμοια άσκηση με Σεπτέμβριο ‘06)
5. (Σ ή Λ και αιτιολόγηση):α) Ξεκινώντας από 5 αντίγραφα μετά από 5 κύκλους θα έχω 160 Μόρια DNA ; β) Τα μόρια του DNA στην πηκτή αγαρόζης διαχωρίζονται με βάση το ηλεκτρικό τους φορτίο
6. Τι γνωρίζεται για τον μεταγραφικό παράγοντα ΤFVIII;

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

Δώστε τους παρακάτω ορισμούς: i) χρωματοσώματα ii) χρωματίδιο iii) νουκλεόσωμα (υπήρχαν καμιά 6 ορισμοί)

ΧΗΜΕΙΑ
1. Τι γνωρίζεται για την Bιοενεργητική;
2. Ογκομετρικός προσδιορισμός οξέων και βάσεων


πηγή: @lex


Ιαν '09
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ(Σ ή Λ και αιτιολογηση)
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
1. α)Η πρωτοταγής δομή δεν έχει σχέση με τη λειτουργικότητα μιας προτείνης.
β)Η συναγωνιστική αναστολή μπορεί να υπερνικηθεί με αύξηση της συγκέντρωσης του υποστρώματος.
2. α)Τα προένζυμα είναι ανενεργές πρόδρομες μορφές που ενεργοποιούνται με αποφωσφορυλίωση.
β)Τα ισοένζυμα καταλύουν διαφορετική αντίδραση με την ίδια ταχύτητα
3. α)Το γλυκογόνο είναι πολυσακχαρίτης που αποτελείται από γλυκόζη και γαλακτόζη.
β)Στην αντλία Na/K το Κ απ΄το εξωτερικό, περιστρέφεται στην κυτταρική μεμβράνη και εισέρχεται στο εσωτερικό.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
4. α)Ξεκινώντας από 5 αντίγραφα μετά από 5 κύκλους θα έχω 160 Μοριά DNA.
β)Τα Μοριά του DNA στην πηκτή αγαρόζης διαχωρίζονται με βάση το ηλεκτρικό τους φορτίο.
5. Σε ποια θερμοκρασία θα γίνουν τα 3 σταδία της PCR για τους παρακάτω εκκινητές (Δίνει 2 εκκινητές)
6. Πως θα επηρεαστεί η μεταγραφή και η μετάφραση αν αλλάξουν 7 αλληλουχίες
α)του ενισχυτή
β)του εξονίου

ΔΩΡΗ
1. α)Αν μπορούσαμε να σημάνουμε τα υδρολυτικά ένζυμα από τη σύνθεση τους ως τη χρησιμοποίηση τους, σε ποια οργανίδια θα τα εντοπίζαμε;
β)Ένα κύτταρο έχει βασίφιλο κυτταρόπλασμα, ελεύθερα ριβοσώματα, πολλούς πυρηνίσκους και μεγάλο αριθμό πυρηνικών πορων. Τι από τα παρακάτω κάνει;
Α)συνθέτει αντισώματα
Β)κάνει έκκριση πρωτεϊνών
Γ)συνθέτει ενδογενείς πρωτεΐνες
Δ)συνθέτει στεροειδή
Ε)συνθέτει λιπίδια
ΣΤ)συνθέτει οξειδωτικά ένζυμα

2. Εξηγήστε τα παρακάτω
α)Το μοντέλο του ρευστού μωσαϊκού της κυτταρικής μεμβράνης
β)Η ευχρωματίνη είναι ενεργή και η ετεροχρωματίνη ανενεργή
3. α)Συμπληρώστε τα κενά
-Τα κεντριόλια και τα μικροσωληνάρια συνθέτουν_________________
-Η χρωματίνη που εμφανίζεται στο Χ χρωμόσωμα ονομάζεται_______________
-Το διάστημα μεταξύ 2 διαδοχικών κυτταρικών διαιρέσεων ονομάζεται_______________
-Ο ανασυνδιασμός μεταξύ γονίδιων των ομόλογων χρωμοσωμάτων γίνεται στη ___διαίρεση
-Στη φάση S του κυτταρικού κύκλου γίνεται__________________
-Τα ομόλογα χρωμοσώματα έχουν______ μορφολογία και ελέγχουν_______________
-Στη μετάφαση κάθε ένα από τα 2 μέρη του χρωμοσώματος ονομάζεται________________

β)Σ ή Λ(δικαιολογήστε μόνο τα σωστά)
-Το νουκλεόσωμα αποτελεί το πρώτο επίπεδο οργάνωσης του γενετικού υλικού
-Τα μιτοχόνδρια βρίσκονται σε έντονα μεταβολικά κύτταρα
-Οι πρωτεΐνες που προορίζονται για έκκριση συνθέτονται στο λείο ενδοπλασματικό δικτυωτό

ΧΗΜΕΙΑ
1. Ανάμεσα στο HClO4(υπερχλωρικό) και HClΟ2(χλωριώδες) ποιο είναι το πιο ισχυρο;
2. Τι είναι οι ηλεκτρολυτικοί δείκτες;πηγή: Νίκη Κ.
Ιαν '08
1. Aλλαγή τριτοταγούς δομής αν αλλάξει η πλευρική αλυσίδα.
2. α) Αλλοστερικοί αναστολείς συνδέονται στην ενεργή περιοχή;
β) Προένζυμα: ανενεργά ένζυμα που ενεργοποιούνται με αποφωσφορυλίωση;
3. α) Γλυκογόνο: πολυσακχαρίτης από μόρια γαλακτόζης;
β) Αντλία Na/K.
4. α) Πως επηρεάζεται η αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση.
β) Μετάλλαξη σε ενισχυτή και ιντρόνιο.
5. α) Πως επηρεάζεται η PCR - αν δεν επωάσουμε στους 94οC
-αν δεν επωάσουμε στους 72οC;
6. α) Σε PCR με 4 μορια DNA μετά από 4 κύκλους πόσα μόρια DNA θα έχουμε;
β) Διαχωρισμός με ηλεκτροφόριση με βάση το ηλεκτρικό φορτίο.
7. α) Κύτταρο έχει πολλά φαγωσώματα κ λυσοσώματα, ανεπτυγμένο ΚΕΔ κ Golgi:
-παράγει αντισώματα
-συνθέτει πρωτεϊνες
-φαγωκυτταρώνει
β) Σε ευκαριωτικό κύτταρο απο την σύνθεση εως την έκκριση ενός πολυπεπτιδίου που εντοπίζεται;
8. α) Μιτοχόνδρια οργανίδια ζωής και θανάτου κυττάρων.
β) Καρυώτυπος μελέτη σε μιτωτικά κύτταρα.


πηγή: Ελένη


ΧΗΜΕΙΑ
α) Τι γνωρίζετε για τη διπολική ροπή;
β) Από τι εξαρτάται η ισχύς των οξέων;


πηγή: Πέτρος Φρ.


Παλαιότερα θέματα Βιοχημείας:
1. Τι είναι pI;
2. Ποιες δυνάμεις συμμετέχουν στη ρύθμιση της διαμόρφωσης;
3. Τι είναι τεταρτοταγής δομή και ποιες πρωτείνες αφορά;
4. Τι είναι η μετουσίωση;
5. Τι είναι η ελεύθερη ενέργεια ενεργοποιήσεως;
6. Τι είναι ενεργή περιοχή ενζύμου;
7. Πως γίνεται η σύνδεση υποστρώματος στην ενεργή περιοχή;
8. Τι είναι αντιστρεπτή και τι μη αντιστρεπτή ενζυμική αναστολή;
9. Τι είναι τα συνένζυμα;
10. Τι είναι τα προένζυμα και πως ενεργοποιούνται;
11. Τι είναι τα ισοένζυμα;
12. Τι είναι αλλοστερικά μόρια και ποιοι οι τύποι τους;
13. Ποιος ο ρόλος των πρωτεινών της μεμβράνης;
14. Με ποιους τρόπους εξασφαλίζεται η ενέργεια για την ενεργητική μεταφορά;
15. Μηχανισμός αντλίας Na+, K+πηγή: Πέτρος Φρ.
SOS
Βιοχημεία:
1. Kεφάλαιο ρύθμισης ενζύμων, ενζυμικών αντιδράσεων.
2. Τί είναι προένζυμα και πώς ενεργοποιούνται;
3. Τα ισοένζυμα.
4. Προένζυμα, αλλοστερικά, δομές πρωτεινών, prion
5. Μεταφορά ουσιών μέσω μεμβρανών.
6. Η μεταφορά της γλυκόζης μέσω ενός φορέα γίνεται με περιστροφή του φορέα λ (αλλαγή στη διαμόρφωση)


πηγή: nineta

Βιοχημεία:
1. πώς διακρίνονται τα αμινοξέα
2. τι είναι πρωτοταγής δομή
3. α-έλικα+β-πτυχωτή επιφάνεια
4. τα πάντα για την μετουσίωση
5. τι είναι ο καταλύτης
6. τα πάντα για τα συνένζυμα
7. δεσμός υδρογόνου
8. συναγωνιστική αναστολή
9. μη αντιστρεπτή αναστολή
10. τι είναι τα προένζυμα και πως ενεργοποιούνται
11. τι είναι τα ισοένζυμα
12. δομικά χαρακτηριστικά των μεμβρανών
13. μεταφορά με μεσολάβηση φορέων
14. σύστημα συμμεταφοράς
15. σύστημα ενεργητικής μεταφοράς: αντλία καλίου-νατρίου {sosάρα μηχανισμός λειτουργίας της αντλίας καλίου-νατρίου}


Μοριακή Βιολογία :
1. μετουσίωση
2. DNA πολυμεράση
3. μεταγραφικοί παράγοντες
4. πως θα επηρεάσει τις πορείες (αντιγραφή, μεταγραφή, μετάλλαξη) μια μετάλλαξη, η οποία θα προκαλέσει πρόωρο τερματισμό στην πολυπεπτιδική αλυσίδα που κωδικοποιεί τον μεταγραφικό παράγοντα TFIII ;
5. μετα-μεταγραφικές τροποποιήσεις
6. κύρια χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα
7. μεταλλάξεις
8. τι είναι οπερόνιο+ενισχυτές
9. πως θα επηρεαστούν η αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση αν μεταλλαχθεί ο ενισχυτής ενός γονιδίου
10. διαχωρισμός μορίων DNA με ηλεκτροφόρηση
11. η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης-PCR (τα πάντα γι΄αυτήν)
πηγή: nick

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Για όσους δίνεται Αγγλικά από σημειώσεις.... Οι σελ που είναι μέσα είναι 1-4,6-9 και 11-13 .Στην 6 το types of parasitic relations είναι εξω και σελ 9 gangrene είναι ΣΟΣ όπως και σελ 12 erithrocytes(δεν είμαι σίγουρος)…Αυτά μου είπαν οι νεότεροι! Enjoy

Ανώνυμος είπε...

πως θα επηρεάσει τις πορείες (αντιγραφή, μεταγραφή, μετάλλαξη) μια μετάλλαξη, η οποία θα προκαλέσει πρόωρο τερματισμό στην πολυπεπτιδική αλυσίδα που κωδικοποιεί τον μεταγραφικό παράγοντα TFIII ;

Ανώνυμος είπε...

kai ianouarios 2011 epesan ta idia toso se ximeia vioximeia moriaki viologia kai kitarologia an diavasete ayta eiste pliros kalumenoi.....:)

authvet είπε...

Η συμμετοχή σας στην αποστολή θεμάτων είναι πολύ σημαντική..Υποστήριξε μας κι εσύ, στέλνοντας τα θέματα των μαθημάτων που δίνεις!!

Whiteboard