Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2008

6ος I Κύκλος 1η Ενότητα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2016

Ιούν '10
ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ
Μπούρτζη-Χατζοπούλου (0,5 μονάδα)
1.α) Περιγράψτε από έξω προς τα μέσα ένα Gram θετικό βακτήριο με έλυτρο
1.β) Ποιος είναι ο ρόλος του ελύτρου και των ινιδίων

Δόβας (0,5 μονάδα)
1.γ) Τι είναι τα πλασμίδια, πως επηρεάζουν το φαινότυπο του βακτηριακού κυττάρου και τι άλλα γεντικά στοιχεία περιέχουν;
1.δ) Ποιοί είναι οι μηχανισμοί ανταλλαγής του γενετικού υλικού και τι γενετικά στοιχεία χρησιμοποιούνται ως μέσα για την ανταλλαγή;

Σιάρκου (1 μονάδα)
2.α) 4 προτάσεις που περιγράφουν κύτταρα (πχ έχει μοιτοχόνδρια κ Golgi) να σημειώσουμε διπλα αν αναφέρεται σε προκαρυωτικό ή ευκαριωτικό κύτταρο
2.β) Τι είναι είδος και πώς καθορίζεται;
2.γ) Τι είναι στέλεχος, βιότυπος και ορότυπος

Πετρίδου (1 μονάδα)
3.α) Τι είναι η φυσιολογική χλωρίδα και ποια η σημασία της;
3.β) Τρόποι δράσης και εκλεκτική τοξικότητα, ορισμοί
3.γ) Αποστείρωση, Απολύμανση, Αντισηψία, ορισμοί

ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ
Μπουρτζή-Χατζοπούλου (2 μονάδες)
4.α) Τι είναι οι δίμορφοι μύκητες;
4.β) Τι είναι τα διαφράγματα, τι εξυπηρετούν και σε ποιούς μύκητες βρίσκονται;
4.γ) Τι είναι χλαμυδοσπόρια και τι βλαστοσπόρια;
5.α) Τι είναι τα γεώφιλα δερματόφυτα και πως μεταδίδονται;
5.β) Malassezia Pachydermatis. Ποιο ζώο είναι το πιο ευαίσθητο και τι του προκαλεί;
5.γ) Cryptococcus. Ποιο είδος είναι το παθογόνο και αναφέρετε τα ζώα που είναι ευαισθητά σε αυτό κατα σειρά ευαισθησίας

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (3 μονάδες)
1. Ποιες προυοθέσεις πρέπει να πληρεί μια ουσία για να είναι αντιγονική;
2. Τι είναι φυσική ανοσοποίηση, ομόλογα και ετερόλογα αντισώματα
3. Τύποι αντδράσεων υπερευαισθησίας και τα χαρακτηριστικά του κάθε τύπου
4. Ποια αντισώματα περνάνε στο γάλα στο μυρηκαστικών και ποια στο γάλα των μονογαστρικών;
5. Σωστό-Λάθος. Γράφω όσα θυμάμαι:
Η ισοερυθρόλυση στα ζώα σχετίζεται με τον παράγοντα ρεζους.
Στην αλλεργεία έχουμε γενικευμένα συμπτώματα βαριάς μορφής.
Η καταστροφή των κυττάρων του εγκεφάλου μπορεί να οδηγήσει σε αυτοάνοσο νόσημα.
6. Πολλαπλής επιλογής (πχ σε ποιο ζώο δεν μεταβιβάζονται καθόλου αντισώματα από τη μητέρα στο έμβρυο)

ΙΟΛΟΓΙΑ (2 μονάδες)
1. Πώς αναγνωρίζει ο ιός το κύτταρο ξενιστή;
2. Τι είναι οι αναδυόμενοι ιοί και που οφείλεται η εμφάνισή τους;
3. Ποιά είναι η σημασία της απόπτωσης;
4. Τρόποι γενετικής εξέλιξης και ποιοι αντιστοιχούν κυρίως στους RNA ιούς και ποιοι κυρίως στους DNA ιούς;
5. Διάφορα πολλαπλής επιλογής αρκετά δύσκολα (πχ όταν το γονιδίωμα του RNA ίου είναι χωρισμένο σε τμήματα ποιός είναι ο τρόπος γενετικής εξέλιξης, τι από τα παρακάτω ισχύει για τους RNA ιούς κ.ά.)


πηγή: Γιώργος, Ειρήνη, Μαίρη, Θάνος, Ραφαέλλα, Θοδωρής...Ιαν '10
ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ (με αρνητική βαθμολογία)
1. Δώστε τους ορισμούς i)Βιότυπος ii)Ορότυπος iii)Στέλεχος;
2. Τι είναι είδος;
3. Τρόποι αποστείρωσης
i) Λαβίδα μεταλλική
ii) Πλαστική σύριγγα
iii) Ορός αίματος
iv) …
4. Βλεφαρίδες και ινίδια
5. Ποιές είναι οι κατηγορίες των μικροοργανισμών ανάλογα με τις ανάγκες τους σε Ο2 και δώστε ορισμούς για την κάθε κατηγορία
7. Σημείωστε με ένα Π ή ένα Ε δίπλα στην πρόταση:
i)Διαχωρίζονται με διχοτόμηση
ii)Έχουν ενδοπλασματικό δικτυωτό, μιτοχόνδρια και συσκευή Golgi
iii)Έχουν <5μm style="font-weight: bold;">ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (με αρνητική βαθμολογία)
1. Η ισοερυθρόλυση παρουσιάζεται σε πόλους και γατάκια;
2. Πολλά πολλαπλής επιλογής …(με ανοσοσφαιρίνες IgG,IgA,Gravis,ομάδες αίματος, ιντερφερόνες, B και T – λεμφοκύτταρα,ELISA κτλ)

ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ
1. Αναφέρεται 4 είδη δερματοφυτώσεων που προσβάλουν τα ζώα και ποια είδη προσβάλλουν; 2. Ταξινόμηση μυκήτων
3. Τι είναι τα βλαστοσπόρια;
4. Τι είναι τα Χλαμυδοσπόρια και Ζυγοσπόρια
5. Τρόποι μόλυνσης από δερματοφυτώσεις

ΙΟΛΟΓΙΑ
1. Αίτια που οδηγούν στην εμφάνιση αναδυόμενων ιών;
2. Σημασία απόπτωσης
3. Πως γίνεται η είσοδος ενός ίου στο κύτταρο;πηγή: @lex

Σεπτ '09
ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ
1. Ποιος ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πολλαπλασιασμού βακτηρίων
2. Τι είναι είδος – ορισμός
3. Στέλεχος – ορισμός
4. Βιότυπος, ορότυπος – ορισμοί
5. Δράση αντιβιοτικών, αναφορικά
6. Πεπτιδογλυκάνη – τειχοικά οξέα
7. Σπόροι , ρόλος, σημασία, από έξω προς τα μέσα στοιβάδες
8. Τρόποι ανταγωνισμού
9. Θερμικός θάνατος
10. Άριστη θερμοκρασία

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (με αρνητική βαθμολογία)
1. Ποιο ζώο δεν μεταφέρει αντισώματα στο έμβρυο; i)άνθρωπος ii)γάτα iii)σκύλος iv)χοίρος v)ποντίκι;
2. Η ισοερυθροποίηση παρουσιάζεται σε πόλους και γατάκια;
3. Πάρα πολλά πολλαπλής επιλογής…(με ανοσοσφαιρίνες IgG, IgA, ιντερφερόνες, B , T-λεμφοκύτταρα κτλ)
κλπ

ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ
1. Ποια είδη Θαλλοσπορίων γνωρίζετε (λίγα λόγια για το καθένα);
2. Δίμορφοι μύκητες
3. Πρόληψη από δερματοφυτώσεις
4. Τι είναι οι αλφατοξίνες και ποια τα αρνητικά τους
5. Ταξινόμηση μυκήτων
6. Ζωόφιλα παθογόνα δερματόφυτα και κύριος ξενιστής

ΙΟΛΟΓΙΑ
Πολλαπλής επιλογής…
1. Σημασία απόπτωσης
2. Μηχανισμοί εξέλιξης των ιών
3. Επιγραμματικά στάδια πολλαπλασιασμού των ιών

πηγή: @lex


Ιούν '09
ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ
1. Τι είναι η αποστείρωση;
2. Τι γνωρίζετε για την απολύμανση και την αντισηψία;
3. Ταξινόμηση των σπόρων σε είδη ,γένη και οικογένειες
4. Πάρα πολλά πολλαπλής επιλογής …
5. Πλασμίδιο
6. Ορισμός γένος

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
προτάσεις για να υπογραμμίσουμε το σωστό…
1. Αναφέρετε τρόφιμα που προκαλούν αλλεργία στα ζώα

ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ
1. Πώς χωρίζονται τα δερματόφυτα…(γενικά για δερματοφυτώσεις)
2. Ασπεργίλλωση
σπόρια

ΙΟΛΟΓΙΑ
1. Αίτια που οδηγούν στην εμφάνιση αναδυόμενων ιών και τι γνωρίζεται γι’αυτούς;
2. Τύποι ιών
3. Σημασία απόπτωσης

πηγή: @lex


Ιουν '08
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
1. 5 προτάσεις να υπογραμμίσουμε το σωστό.
2. τι είναι το άγχος, τα αλογενή κύτταρα, οι επίτοποι, η ανοσοανοχή;
3. α) Αναφέρετε τους τύπους ή κατηγορίες αντιδράσεων υπερευαισθησίας.
β) Αναφέρεται τρόφιμα που προκαλούν αλλεργία στα ζώα.
γ) Ποια εισπνεόμενα αντιγόνα προκαλούν αλλεργίες σε ζώα;

ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ
1. α) Τι είναι τα βλαστοσπόρια και τι τα χλαμυδοσπόρια;
β) Τι είναι οι δίμορφοι μύκητες;
γ) ?
2. α)Πώς χωρίζονται τα δερματόφυτα με βάση την επιζωτιολογία τους;
β) Δερματοφυτώσεις βοοειδών. Πρόληψη.
γ) malassezia pachydermatis. Ευπαθή ζώα, πρόληψη.

ΙΟΛΟΓΙΑ
1. 5 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής (με αρνητική βαθμολογία)
2. α) RNA ιοί με γένωμα αρνητικής πολικότητας.
β) Τρόποι απελευθέρωσης των απόγονων ιικών σωματιδίων από τα μολυσμένα κύτταρα;
γ) ?
δ) Ευαισθησία ιών στην επίδραση των φυσικοχημικών παραγόντων.

ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ
1. α) Τι είναι η πεπτιδογλυκάνη; Ποιός ο ρόλος της και που εντοπίζεται μέσα στο κύτταρό;
β) Τι γνωρίζετε για τις βλεφαρίδες;
γ) ? [κάτι σχετικό με γενετική βακτηρίων]
δ) ? [κάτι σχετικό με γενετική βακτηρίων]

2. α) Ποιές είναι οι κατηγορίες των μικροοργανισμών ανάλογα με τις ανάγκες τους σε οξυγόνο και δώστε ορισμούς για την κάθε κατηγορία.
β) Αναφέρετε τα χαρακτηριστικά που έχουν οι εξωτοξίνες.
γ) Πως χωρίζονται τα αντιβιοτικά ανάλογα με τον τρόπο δράσης τους;

3. α)Αξιώματα του Koch,
β) 5-6 υπογράμμιση σε σχέση με τις διαφορές μεταξύ των ευκαρυωτικών και των προκαρυωτικών κυττάρων.
γ) Τι είναι το στέλεχος;
δ) Γενοτυπικό χαρακτηριστικό που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των βακτηρίων: νουκλεοτιδική αλληλουχία....γονιδίων του 16S και του 23S rRNA;


πηγή: nick

Ιαν '08
ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ
Β. Σιάρκου
1. α) Ποια τα δομικά στοιχειά ενός βακτηριακού κυττάρου;
β) Περιγράψατε την πυρηνική ζώνη ενός βακτηρίου.
γ) Σπόροι βακτηρίων. Ποτέ παράγονται και τι εξυπηρετούν. Από τι αποτελούντα από έξω προς τα μέσα.
2. α) a. Τι είναι μετάλλαξη και πότε τα βακτήρια που μεταλλαχθήκαν επικρατούν στο περιβάλλον.
b. Πλασμίδια και ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά.
β) a. τι είναι στέλεχος
b. τι είναι βιότυπος.

Ε. Πετρίδου3. α) Αποστείρωση, απολύμανση, αντισηψία. Δώστε ορισμούς.
β) Τρόπος δράσης και εκλεκτική τοξικότητα αντιμικροβιακών ουσιών. Δώστε ορισμούς.
γ) Φυσιολογική χλωρίδα. Τι είναι και ποιος ο ρόλος της.

Ε. Μπουρτζή- Χατζοπούλου4. α) Τι είναι υφή. Ορισμός.
β) Τι είναι βλαστομύκητες. Ορισμός.
γ) Σποριά αμφιγονικής αναπαραγωγής.
5. α) Πως χωρίζονται τα δερματόφυτα με βάση την επιζωοτιολογία τους.
β) Δερματοφυτόσεις βοοειδών. Πρόληψη.
γ) malassezia pachydermatis. Ευπαθή ζώα, πρόληψη.
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ1. Υπογραμμίστε το σωστό:
α) Τα μονοκλωνικά αντισώματα παράγονται in vivo ή in vitro.
β) Οι μη τοξικές εξωτοξίνες των gram+ βακτηρίων λέγονται τοξοειδή, ανατοξίνες, αντιτοξίνες, ατοξίνες.
2. Υπογραμμίστε το σωστό:
α) Φαγοκυττάρωση κάνουν τα μακροφάγα, τα εωσινόφιλα, τα Β-κύτταρα, τα Τ-κύτταρα.
β) Αν χρειαστεί να ενδυναμώσουμε την ανοσολογική αντίδραση των νεογέννητων:
-τα εμβολιάζουμε με ΕΛΔ
-τα εμβολιάζουμε με ΕΛΔ ετερόλογα
-εμβολιάζουμε τις μητέρες κατά την τελευταία φάση της κυοφορίας.
-χορηγούμε ορό
3. α) Αναφέρεται τρόφιμα που προκαλούν αλλεργία σε ζώα.
β) Ποια εισπνεόμενα αντιγόνα προκαλούν αλλεργίες σε ζώα και ποιες ασθένειες προκαλούν (ονομαστικά).
ΙΟΛΟΓΙΑ
1. 5-6 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής
2. α) Τι είναι προσρόφηση ίου και τι φαινόμενο είναι.
β) Πως γίνεται η είσοδος ενός ίου στο κύτταρο.
γ) DNA ογκογόνοι ιοί.
δ) Αίτια που οδηγούν στην εμφάνιση αναδυόμενων ιών.

πηγή: Dexter
SOS
Βακτηριολογία :

Σιάρκου :
1. ποια είναι τα αξιώματα του Koch
2. τι καλούμε μικροοργανισμούς
3. διαφορές μεταξύ προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων
4. τι είναι στέλεχος , βιότυπος , ορότυπος
5. ποια είναι τα φαινοτυπικά + τα γενοτυπικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των βακτηρίων
6. είδος + γένος + τάξη

Πετρίδου :
1. κατηγορίες μικροοργανισμών ανάλογα με τις ανάγκες τους
2. τι είναι καθαρή καλλιέργεια
3. χαρακτηριστικά των εξωτοξινών και των ενδοτοξινών
4. sosαρα όλο το κεφάλαιο αντιβιοτικά
5. τι είναι εκλεκτική τοξικότητα
6. φάσμα δράσης + μηχανισμοί δράσης των αντιβιοτικών (επιγραμματικά)
7. τι είναι αποστείρωση + απολύμανση + αντισηψία
8. φυσιολογική χλωρίδα

Δόβας :
1. βακτηριακό γονιδίωμα και ο πολαπλασιασμός του
2. ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης
3. έλεγχος της γονιδιακής έκφρασης κατα τη μεταγραφή
4. τι είναι οπερόνιο, ρυθμιζόνιο, παράγοντας σίγμα , υποκινητής
5. συχνότητα μεταλλάξεων στα βακτήρια
6. ποιές είναι οι αιτίες της γενετικής ποικιλότητας
7. τι είναι ομόλογος ανασυνδυασμός+ανασυνδιασμός ειδικής θέσης
8. μετάθεση +αλληλουχίες ένθεσης
9. πλασμίδια
10. μηχανισμοί γενετικής ανταλλαγής στα βακτήριαπηγή: nick

9 σχόλια:

litsa i kouklitsa είπε...

gia baktiriologia:to fulladio tis siarkou,to fulldio tis mpourtzi kai apo to vivlio mexri tin sel65
gia iologia:apo to vivlio mexri tin sel51
apo mukhtes:to fulladio tis mpoutzi
apo anosologia:to vivlio kai vasika bb

Ανώνυμος είπε...

litsa ta dio fylladia den periexontai mesa se auta pou leei to vivlio??? nomizo pos nai

Ανώνυμος είπε...

gia ti vaktiriologia enoo

Ανώνυμος είπε...

oi selides 43-51 iologia einai stin ili gia to mathima? i mipws einai gia praktika?

Eirini είπε...

Για τους επόμενους:

Στο εργαστήριο Βακτηριολογίας πέφτουν 15 ερωτήσεις όλες πολλαπλής επιλογής, κάποιες είναι από διαφάνεις που σου δείχουν κάτι και απαντάς τι βλέπεις και μπορεί να είναι κάποιο βακτήριο να πεις αν είναι βάκκιλος ή κόκκος, γκαμ + ή -, μυκητας υφή ή μυκητιλλιακός και τέτοια. Επίσης μπορει να δείχνουν τρυβλία Πετρι και διάφορες μεθόδους πχ αιμόλυση και τέτοια. Οι άλλες ερωτήσεις μπορεί να αναφέρονται στις διάφορες χρώσεις, πως κάνουμε μονιμοποίηση και γενικά τη διαδικασία ή στο αντιβιόγραμμα.
Στο Εργαστήριο της Ιολογίας πέφτουν επίσης πολλαπλής επιλογής για τον τίτλο του ιού και για τις μεθόδους ανίχνευσης των ιών, για το γενετικό τους υλικό και τέτοια. Εμας μας έπεσε και μια ερωτηση αναπτυξης για τα πλεονεκτήματα της real time PCR σε σχέση με την απλή PCR.

tsns είπε...

καιρό έχει να γινει κάποιο σχόλιο.

Ανώνυμος είπε...

δικιο εχεις

Ανώνυμος είπε...

ναι μπρο ισχυει

Ανώνυμος είπε...

Ζουμε για τις 8 ερωτησεις του Φιλιουση

Whiteboard